Book | Published 2016

TARIX FANLARIDAN LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI BAJARISH USULLARI ( 0 ‘quv-usIubiy qo‘llanma)

Keywords: “Tarix o'qitish jarayonini loyihalash”, “Arxeologiya” va “Tarix o'qitish nazariyasi va metodikasi” fanlaridan laboraioriya maslig'ulotlarini bajarish mobaynida talabalar.

Abstract

5110600 - Turix o'qitish metodikasi y o ‘nalishi oquv rejasiga kiritilgan “Tarix o'qitish jarayonini loyihalash”, “Arxeologiya” va “Tarix o'qitish nazariyasi va metodikasi” fanlaridan laboraioriya maslig'ulotlarini bajarish mobaynida talabalar, tarix fanlarini o lqitishni zamonaviy asosda tashkil etish uchun lozim bo ‘Igan wslubiy jarayonlarni o'zlashtirishlari talab etiladi. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda “Tarix o'qitish jarayonini loyihalash”, “Arxeologiya” va “Tarix o'qitish nazariyasi va metodikasi” fanlaridan laboratoriya m ashg'ulotlarini bajarish uchun ayrim mavzularni loyihalashtirish uchun quyida tavsiya etilayotgan uslubiy ко ‘rsat malar muhim ahamiyat kasb etadi.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article