Educational and Pedagogical Sciences | Article | Published 2021-08-21

TALABALARNING MUSTAQIL TA’ILM TOPSHIRIQLARINI BAJARISHIDA AMALIY KO’NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

Publisher: ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES SCIENTIFIC JOURNAL
Collection: ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES SCIENTIFIC JOURNAL
Keywords: zamonaviy ta ’lim tizimi, kasbiy bilim, mustaqil ta’lim, biologik bilim.

Abstract

Oliy ta ’lim m uassasalari biologiya y o‘nalishi talabalarining kasbiy tayyorgarlik jarayonida maqsadli, metodologik, mazmunli, tashkiliy, texnologik, mezonli - baxolashli, natijali kabi o‘zaro bog‘liq yettita komponentdan iborat m ustaqil o'zlashtirish kom petentlikni rivojlantirishning tarkibli - mazmunli modeli ishlab chiqildi va tajribali tekshirildi.

References

  1. https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarning-mustaqil-ta-ilm-topshiriqlarini-bajarishida-amaliy-ko-nikmalarni-shakllantirish
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article