Article | Published 2021

Янги Узбекистон таълим тизимида амалга оширилаётган исло^отлар

Keywords: таълим, тарбия, педагогика, педагогик фаолият, эхтиёж, модернизация, умумий урта таълим, мактабгача таълим,инновация, технология.

Abstract

Мамлакатимизда сунги йилларда туб ислохотлар амалга оширилиб, давлат бошкарувини тубдан янгилаш, ижтимоий соха ва иктисодиёт тармокларини модернизациялаш борасида кенг куламли янгиланиш ва ташаббуслар бошланди. Уларни хаётга тулик жорий этиш ижтимоий тараккиёт масъулиятини уз зиммасига оладиган ватанпарвар, мустакил карор кабул килиш кобилиятига эга булган иктидорли ва истикболли, малакали ва ракобатбардош профессионал кадрларга жуда катта эхтиёжни вужудга келтирди. Бу эхтиёж, биринчи навбатда, жамиятнинг таълим сохасида туб ислохотлар бошланишига туртки булди.

References

  1. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1311
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article