Article | Published 2021

ИНСОННИНГ КИЙИНИШ МАДАНИЯТИ, УНИНГ ХУСН ВА ОДОБ РАМЗИДИР

Keywords: Миллатнинг кийиниши, табиатига мос кийиниш, жумладан чопон, яхтак, атлас ва цоказо, кийиниш маданияти, кийиниш одоби кишиларнинг узаро муомаласига, бир-бирига булган муносабатига, юриш-туриши, цизлар, аёллар кийимлари, ацл-фаросатли булиши, маънавий бацувват булиши, кийинишига эътибор.

Abstract

Мацолада миллатимизга хос ва Шарцона кийиниш одоби цацида суз юритилади. Кийим кийганда ёшларнинг хуснига янада хусн цушилади, дид-фаросат билан, узининг ёшига мос, тартибли кийим кийганда инсон хусни ва одоби яццол кузга ташланади. Миллийлик эътиборга олиниб ораста, озода, цадди-цоматига мос кийим кийганда ёшларнинг маданияти намоён булади. Мацола мазмунида инсоннинг ташци куриниши,кийиниш маданияти, хусн ва одоб рамзи сифатида очиб берилган.

References

  1. https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Flib.cspi.uz%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D7095%26viewonline%3D1
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article